ราคา

ราคา บาท/ปี Aplications  Sessions per Month Event per Aplications Admin Accounts
5,000 3 240,000 3 5
7,500 5 600,000 3 5
10,000 10 1,200,000 10 10
15,000 15 4,200,000 15 15
20,000 20 7,200,000 20 20
25,000 20 10,200,000 20 20
30,000 20 13,200,000 20 20
35,000 20 16,200,000 20 20
40,000 20 20,000,000 20 20
45,000 20 25,000,000 20 20
50,000 20 30,000,000 20 20
รายละเอียดการโอนเงิน