ราคา

ราคา บาท/ปี Aplications  Sessions per Month Event per Aplications Admin Accounts
5,000 3 240,000 3 5
7,500 5 600,000 3 5
10,000 10 1,200,000 10 10
20,000 20 4,800,000 20 20
30,000 30 9,600,000 30 30
40,000 40 14,400,000 40 40
50,000 50 18,000,000 50 50
60,000 50 21,600,000 50 50
70,000 50 25,200,000 50 50
รายละเอียดการโอนเงิน